این برگه برای قرار دادن محتوای آموزشی در زمینه تعمیرات آیفون تصویری و ویدیو های تبلیغات محصولات شهر آیفون قرار تدوین شده است.