تعمیرات آیفون تصویری در محل و خانه مشتری همواره نیاز به تجربه و آمادگی بیشتری دارد،ما در این بخش آموزش های برای آمادگی استاتید و افراد فنی کار قرار می دهیم